Algemene Voorwaarden

 

 

 • 1/12
  ALGEMENE VOORWAARDEN
  Laatst geüpdatet op 10 februari 2022
  De website:
  www.keramiekenhout.be
  (hierna het "Platform")
  is een initiatief van:
  Juan Mengual Stevenart
  Eikenblok 39
  2910 Essen België
  Ondernemingsnummer (KBO-nummer): 0770.475. 750
  E-mail: keramiekenhout@yahoo.com
  Telefoon: +32472520503
  (hierna "wij" of "Juan Mengual Stevenart" of de "Verkoper")
  I. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN
  1. Toepassingsgebied
  Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek of gebruik
  van het Platform door een internetgebruiker (hierna de "Gebruiker" genoemd).
  Door het Platform te bezoeken of te gebruiken, erkent de Gebruiker dat hij/zij deze
  Algemene Gebruiksvoorwaarden heeft gelezen en aanvaardt hij/zij uitdrukkelijk de
  daarin vermelde rechten en plichten.
  Bij wijze van uitzondering kan bij schriftelijke overeenkomst afstand worden gedaan
  van de bepalingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden. Dergelijke afwijkingen
  kunnen bestaan in de wijziging, aanvulling of schrapping van de bepalingen waarop
  zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de
  Algemene Gebruiksvoorwaarden onverlet.
  Wij behouden ons het recht voor om onze Algemene Gebruiksvoorwaarden te allen
  tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, maar wij verbinden ons ertoe
  ten opzichte van een Gebruiker de bepalingen toe te passen die van kracht waren op
  het moment dat de Gebruiker het Platform gebruikte.
 • 2/12
  2. Platform
  a. Toegankelijkheid en navigatie
  Wij nemen alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de goede werking,
  veiligheid en toegankelijkheid van ons Platform te waarborgen. Wij kunnen echter
  geen absolute werkingsgarantie bieden en onze handelingen moeten daarom
  worden beschouwd als zijnde gedekt door een middelenverbintenis.
  Elk gebruik van het Platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker. Wij zijn dus
  niet aansprakelijk voor schade die het gevolg kan zijn van eventuele storingen,
  onderbrekingen, defecten of zelfs schadelijke elementen op het Platform.
  Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot het Platform te beperken of de
  werking ervan te allen tijde te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving.
  b. Inhoud
  Juan Mengual Stevenart bepaalt grotendeels de inhoud van het Platform en draagt
  grote zorg voor de informatie erop. Wij nemen alle mogelijke maatregelen om ons
  Platform zo volledig, accuraat en up-to-date mogelijk te houden, zelfs wanneer de
  informatie erover door derden wordt verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om
  het Platform en de inhoud ervan op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te
  verwijderen, zonder daartoe enige aansprakelijkheid te dragen.
  Juan Mengual Stevenart kan geen absolute garantie bieden met betrekking tot de
  kwaliteit van de informatie op het Platform. Als gevolg hiervan is het mogelijk dat
  deze informatie niet altijd volledig, accuraat, voldoende accuraat of actueel is.
  Bijgevolg kan Juan Mengual Stevenart niet aansprakelijk worden gesteld voor enige
  schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die de Gebruiker zou kunnen lijden als
  gevolg van de op het Platform verstrekte informatie.
  Als bepaalde inhoud van het Platform in strijd is met de wet of met de rechten van
  derden of in strijd is met de goede zeden, verzoeken wij elke Gebruiker ons zo snel
  mogelijk per e-mail op de hoogte te stellen, zodat we gepaste maatregelen kunnen
  nemen.
  Elke download vanaf het Platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker. Juan
  Mengual Stevenart is niet aansprakelijk voor schade, rechtstreeks of onrechtstreeks,
  die het gevolg is van dergelijke downloads, zoals het verlies van gegevens of schade
  aan het computersysteem van de Gebruiker, die de enige en exclusieve
  verantwoordelijkheid van de Gebruiker zijn.
  3. Links naar andere websites
 • 3/12
  Het Platform kan links of hyperlinks naar externe websites bevatten. Dergelijke links
  impliceren niet automatisch dat er een relatie bestaat tussen Juan Mengual
  Stevenart en de externe website of zelfs dat er een impliciete overeenkomst bestaat
  met de inhoud van deze externe websites.
  Juan Mengual Stevenart heeft geen controle over dergelijke externe websites van
  derden.
  Wij zijn daarom niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de
  hyperlinks en hun eindbestemming. Zodra de gebruiker op de hyperlink klikt, verlaat
  hij/zij het Platform. Wij kunnen dus niet aansprakelijk worden gesteld voor verdere
  schade.
  4. Intellectuele eigendom
  De structuur van het Platform, evenals de inhoud, teksten, grafieken, beelden, foto's,
  geluiden, video's, databanken, computertoepassingen, enz. waaruit het Platform is
  samengesteld of die toegankelijk zijn via het Platform, zijn eigendom van de Juan
  Mengual Stevenart of Juan Mengual Stevenart heeft de nodige rechten bekomen, en
  worden als zodanig beschermd door de geldende en toepasselijke wetgeving inzake
  intellectuele eigendom.
  Elke weergave, reproductie, aanpassing of gedeeltelijke of volledige exploitatie van
  de inhoud, merken en diensten aangeboden door het Platform, op welke wijze dan
  ook, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Juan
  Mengual Stevenart, is strikt verboden, met uitzondering van elementen die
  uitdrukkelijk als 'royalty-vrij' op het Platform zijn aangeduid.
  De Gebruiker van het Platform krijgt een beperkt recht op toegang, gebruik en
  weergave van het Platform en de inhoud ervan. Dit recht wordt verleend op niet-
  exclusieve, niet-overdraagbare basis en mag alleen worden gebruikt voor
  persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Tenzij vooraf schriftelijk anders is
  overeengekomen, is het de Gebruiker niet toegestaan de beschermde elementen
  geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te reproduceren, te vertalen, te distribueren, te
  verkopen of te communiceren aan het publiek.
  Het is de Gebruiker verboden om op het Platform gegevens in te voeren die de
  inhoud of het uiterlijk van het Platform zouden wijzigen of kunnen wijzigen.
  5. Bescherming van persoonsgegevens
  Wij verzekeren de Gebruikers ervan dat wij het grootste belang hechten aan de
  bescherming van hun privacy en persoonsgegevens, en dat wij er altijd naar streven
 • 4/12
  om op dit punt duidelijk en transparant te communiceren.
  De persoonsgegevens die door de Gebruiker tijdens zijn bezoek of het gebruik van
  het Platform worden verstrekt, worden uitsluitend voor interne doeleinden verzameld
  en verwerkt door Juan Mengual Stevenart.
  Juan Mengual Stevenart verbindt zich ertoe om te voldoen aan de toepasselijke
  wetgeving op dit gebied, in het bijzonder de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april
  2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de
  verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens
  (de 'Algemene Verordening Gegevensbescherming' of 'GDPR') en de Wet van 30 juli
  2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de
  verwerking van persoonsgegevens.
  De persoonsgegevens van de Gebruiker worden verwerkt in overeenstemming met
  het Privacybeleid dat beschikbaar is op het Platform.
  6. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie
  Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgische recht.
  In geval van geschil en bij gebreke van een minnelijke oplossing tussen de partijen
  wordt het geschil aanhangig gemaakt bij de rechtbanken van het gerechtelijk
  arrondissement waar Juan Mengual Stevenart haar maatschappelijke zetel heeft.
  7. Overige bepalingen
  Juan Mengual Stevenart behoudt zich het recht voor om het Platform en de
  bijhorende diensten op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder
  aansprakelijkheid, te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen, te beperken of te
  onderbreken.
  In het geval van een inbreuk op de Algemene Gebruiksvoorwaarden door de
  Gebruiker, behoudt Juan Mengual Stevenart zich het recht voor om passende
  sancties en compensatiemaatregelen te nemen. Juan Mengual Stevenart behoudt
  zich het recht voor om de Gebruiker de toegang tot het Platform of onze diensten
  tijdelijk of permanent te weigeren. Deze maatregelen kunnen zonder opgaaf van
  redenen en zonder voorafgaande kennisgeving worden genomen. Zij kunnen de
  aansprakelijkheid van Juan Mengual Stevenart niet met zich meebrengen, noch
  aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding.
  De onwettigheid of volledige of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van onze
  Algemene Gebruiksvoorwaarden zal geen invloed hebben op de geldigheid en
 • 5/12
  toepassing van de andere bepalingen. In een dergelijk geval hebben we het recht om
  de bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling die hetzelfde doel dient.
  II. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
  1. Toepassingsgebied
  Deze Algemene Verkoopvoorwaarden definiëren de wederzijdse rechten en
  verplichtingen in geval van de aankoop van producten of diensten op het Platform
  door een Gebruiker (die, voor wat betreft de Algemene Verkoopvoorwaarden, hierna
  "Klant" wordt genoemd).
  De Algemene Verkoopvoorwaarden drukken alle verplichtingen van de partijen uit.
  De Klant wordt geacht deze zonder voorbehoud te aanvaarden, bij gebreke waarvan
  zijn bestelling niet zal worden gevalideerd.
  Uitzonderingen op de bepalingen van de Algemene Verkoopvoorwaarden kunnen in
  uitzonderlijke gevallen worden gemaakt, op voorwaarde dat deze uitzonderingen
  schriftelijk zijn overeengekomen. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan in het
  wijzigen, toevoegen of schrappen van de bepalingen waarop zij betrekking hebben
  en laten de toepassing van de overige bepalingen van de Algemene
  Verkoopvoorwaarden onverlet.
  Juan Mengual Stevenart behoudt zich het recht voor om de Algemene
  Verkoopvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De wijzigingen zullen van toepassing
  zijn zodra ze online worden gezet voor elke aankoop na die datum.
  2. Online winkel
  Via het Platform stelt de Verkoper de Klant een online webshop ter beschikking die
  de aangeboden producten of diensten voorstelt. De voorstelling van de aangeboden
  producten of diensten (bv. via foto's) hebben geen contractuele waarde hebben.
  De producten of diensten worden met de grootst mogelijke nauwkeurigheid
  beschreven en gepresenteerd. In geval van fouten of nalatigheden in de presentatie
  kan de Verkoper hier echter niet aansprakelijk voor worden gesteld.
  De producten en diensten worden aangeboden binnen de grenzen van hun
  beschikbaarheid.
  De prijzen en belastingen zijn vermeld in de online winkel.
 • 6/12
  3. Prijs
  De Verkoper behoudt zich het recht voor zijn prijzen te allen tijde te wijzigen door ze
  online te publiceren.
  Enkel de aangegeven prijzen en de belastingen die van kracht zijn op het moment
  van de bestelling zijn van toepassing, onder voorbehoud van beschikbaarheid op die
  datum.
  De prijzen zijn aangegeven in euro en houden geen rekening met eventuele
  leveringskosten, die bovendien worden aangegeven en gefactureerd vóór de
  validatie van de bestelling door de Klant.
  Het totale bedrag van de bestelling (alle belastingen inbegrepen) en, indien van
  toepassing, de leveringskosten worden vermeld vóór de definitieve validatie van de
  bestelling.
  4. Online bestellen
  De Klant heeft de mogelijkheid om online een bestelling te vervolledigen met behulp
  van een elektronisch formulier. Door het invullen van het elektronische formulier
  aanvaardt de Klant de prijs en beschrijving van de producten of diensten.
  Om zijn bestelling te valideren, moet de Klant deze Algemene Verkoopvoorwaarden
  aanvaarden door op de aangegeven plaats te klikken.
  De Klant moet een geldig e-mailadres, factuurgegevens en, indien van toepassing,
  een geldig afleveradres opgeven. Elke communicatie met de Verkoper kan
  plaatsvinden via dit e-mailadres.
  Bovendien moet de Klant de leveringswijze kiezen en de betalingswijze valideren.
  De Verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling van de Klant te blokkeren
  in geval van niet-betaling, onjuist adres of enig ander probleem in hoofde van de
  Klant totdat het probleem is opgelost.
  5. Bevestiging en betaling van de bestelling
  De Verkoper blijft eigenaar van de bestelde artikelen totdat de volledige betaling van
  de bestelling is ontvangen.
  a. Betaling
  De Klant verricht de betaling op het moment van de definitieve validatie van de
 • 7/12
  bestelling met behulp van de gekozen betaalmethode. Deze validatie geldt in plaats
  van een handtekening.
  De Klant garandeert de Verkoper dat hij over de nodige toelatingen beschikt om deze
  betalingswijze te gebruiken en erkent dat de daartoe verstrekte informatie het bewijs
  vormt van zijn instemming met de verkoop en de betaling van de in het kader van de
  bestelling verschuldigde bedragen.
  De Verkoper heeft een procedure ingesteld om bestellingen en betaalmiddelen te
  controleren om hem redelijkerwijs te garanderen tegen elk frauduleus gebruik van
  een betaalmiddel, onder meer door identificatiegegevens op te vragen bij de Klant.
  In geval van weigering van toestemming tot betaling per kredietkaart door
  geaccrediteerde organisaties of in geval van niet-betaling, behoudt de Verkoper zich
  het recht voor om de bestelling en de levering ervan op te schorten of te annuleren.
  De Verkoper behoudt zich tevens het recht voor om een bestelling te weigeren van
  een Klant die een eerdere bestelling niet of slechts gedeeltelijk heeft afgehandeld of
  bij wie een betalingsgeschil aanhangig is.
  b. Bevestiging
  Na ontvangst van de validatie van de aankoop met betaling, zal de Verkoper de
  aankoop aan de Klant sturen, evenals een factuur, tenzij deze laatste bij de
  bestelling wordt geleverd.
  De Klant kan vragen dat de factuur naar een ander adres dan het leveringsadres
  wordt verzonden door vóór de levering een verzoek daartoe te richten aan de
  klantendienst (zie onderstaande contactgegevens).
  In geval van onbeschikbaarheid van een dienst of product, zal de Verkoper de Klant
  zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte houden om de bestelling van dit product te
  vervangen of te annuleren en eventueel de betreffende prijs terug te betalen, waarbij
  de rest van de bestelling vast en definitief blijft.
  6. Bewijs
  De communicatie, bestellingen en betalingen tussen de Klant en de Verkoper kunnen
  worden bewezen door middel van geautomatiseerde records, die in de
  computersystemen van de Verkoper onder redelijke veiligheidsomstandigheden
  worden bewaard.
  De bestellingen en facturen worden gearchiveerd op een betrouwbare en duurzame
  drager die in het bijzonder als bewijsmiddel wordt beschouwd.
 • 8/12
  7. Levering
  De levering gebeurt pas na bevestiging van betaling door de bank van de Verkoper.
  De producten worden geleverd op het adres dat door de Klant is aangegeven op het
  online bestelformulier. Bijkomende kosten als gevolg van onvolledige of onjuiste
  informatie van de Klant zullen aan de Klant in rekening worden gebracht.
  De levering vindt plaats, volgens de door de Klant gekozen methode, binnen de
  volgende termijnen:
  ________
  De leveringstermijnen zijn indicatief. Bij laattijdige levering kan geen
  schadevergoeding worden geëist van de Verkoper of de vervoerder. Indien de
  leveringstermijnen meer dan dertig dagen na de datum van de bestelling bedragen,
  kan de verkoopovereenkomst echter worden opgezegd en kan de Klant worden
  terugbetaald.
  a. Controle van de bestelling
  Bij ontvangst van de producten controleert de Klant of de ontvanger de goede staat
  van het geleverde product of de conformiteit van de geleverde dienst.
  In het geval dat een of meer van de bestelde producten ontbreken of beschadigd
  zijn, moet de Klant of de ontvanger de nodige voorbehouden aan de vervoerder
  formuleren op het moment van levering en de Verkoper onmiddellijk op de hoogte
  brengen.
  De verificatie wordt geacht te zijn uitgevoerd zodra de Klant of een door hem
  gemachtigde persoon de bestelling zonder voorbehoud heeft aanvaard.
  Elke reservering die niet volgens de hierboven gedefinieerde regels en binnen de
  gestelde termijnen wordt gemaakt, kan niet in aanmerking worden genomen en
  ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.
  b. Fout in de levering
  In geval van een leveringsfout of niet-conformiteit van de producten met de
  informatie op de bestelbon, zal de Klant de Verkoper hiervan binnen de drie
  werkdagen na de leveringsdatum op de hoogte brengen.
  Elke klacht die niet binnen de termijn wordt ingediend, kan niet in aanmerking worden
  genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.
  c. Retourzendingen en omruilingen
 • 9/12
  Het om te ruilen of terug te betalen product moet in zijn geheel en in de originele
  verpakking aan de Verkoper worden teruggezonden, volgens de volgende
  modaliteiten:
  Binnen de 30 dagen van de levering terug sturen in de oorspronklijke verpakking
  naar Eikenblok 39, 2910 Essen in België.
  Elke klacht en elke terugzending die niet in overeenstemming met de hierboven
  gedefinieerde regels en binnen de gestelde termijnen wordt gedaan, kan niet in
  aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid
  jegens de Klant.
  Elk te ruilen of terug te betalen product moet in zijn geheel en in de originele
  verpakking aan de Verkoper worden teruggestuurd.
  De kosten voor de terugzending zijn voor rekening van de Verkoper.
  8. Garanties
  De Verkoper garandeert de conformiteit van de producten of diensten met het
  contract in overeenstemming met de op het moment van het sluiten van het contract
  geldende wetgeving.
  Als de Klant een consument is, heeft hij twee jaar vanaf de levering van het product
  om de wettelijke garantie van overeenstemming te implementeren.
  Niettegenstaande, als het gekochte product een tweedehands goed was, is de
  garantieperiode één jaar.
  Het gebrek aan overeenstemming moet zo spoedig mogelijk en in ieder geval uiterlijk
  twee maanden na de ontdekking van de verkoop worden gemeld aan de Verkoper.
  9. Herroepingsrecht
  Dit artikel is enkel van toepassing voor zover de Klant een consument is. Is dat het
  geval, dan kan de Klant zijn wettelijk herroepingsrecht uitoefenen en de
  overeenkomst ontbinden binnen 14 werkdagen na de levering (de inbezitneming) van
  de goederen of binnen 14 dagen na het sluiten van de dienstenovereenkomst.
  a. Terugzending en terugbetaling
  Deze paragraaf is enkel van toepassing in zoverre de aankoop betrekking heeft op
  goederen.
  Na kennisgeving van zijn beslissing tot herroeping heeft de Klant 14 dagen de tijd om
 • 10/12
  de goederen terug te sturen of te retourneren.
  De Klant kan een terugbetaling van het geretourneerde product vragen, zonder extra
  kosten. De kosten van terugzending zijn voor rekening van de Verkoper.
  De terugzending of omruiling van het product kan alleen worden aanvaard voor de
  producten als deze nog geheel, intact en in hun oorspronkelijke staat zijn, in het
  bijzonder met volledige, intacte verpakking en in een staat van herverkoop.
  De Verkoper zal de Klant alle betaalde bedragen terugbetalen, met inbegrip van de
  leveringskosten, binnen de 14 dagen na de terugname van de goederen of de
  verzending van het bewijs van verzending van de goederen.
  b. Uitzonderingen op het herroepingsrecht
  Elke herroeping die niet overeenkomstig de regels en termijnen van dit artikel en de
  toepasselijke wetgeving wordt uitgevoerd, kan niet in aanmerking worden genomen
  en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.
  Indien de bestelling geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op de levering van digitale
  inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, stemt de Klant er uitdrukkelijk
  mee in dat de overeenkomst meteen kan uitgevoerd worden. De Klant erkent hierbij
  dat hij of zij het herroepingsrecht verliest indien de overeenkomst meteen wordt
  uitgevoerd.
  Indien de bestelling geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op de levering van
  diensten, dan stemt de Klant er uitdrukkelijk mee in dat de Verkoper de diensten
  meteen kan uitvoeren. De Klant erkent hierbij afstand te doen van zijn
  herroepingsrecht van zodra de Verkoper de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.
  c. Template formulier herroeping
  Ter attentie van:
  Juan Mengual Stevenart
  Eikenblok 39
  2910 Essen België
  Ondernemingsnummer (KBO/BTW): 0770.475. 750
  E-mail: keramiekenhout@yahoo.com
  Telefoon: +32472520503
  Ik/Wij (*) stel(len) u (*) hierbij op de hoogte van mijn/onze (*) herroeping van de
  overeenkomst betreffende het goed (*)/de verstrekking van de dienst hieronder
  vermeld:
  ________________________________
 • 11/12
  ________________________________
  ________________________________
  Besteld op (*)/ontvangen op (*): __________
  Naam (namen) van de consument(en): __________
  Adres(sen) van de consument(en): __________
  Handtekening van de consument(en) (alleen als dit formulier op papier wordt
  ingevuld):
  ____________________
  Datum: __________
  * Doorhalen wat niet van toepassing is
  10. Gegevensbescherming
  De Verkoper zal in zijn computersystemen en onder redelijke veiligheidsvoorwaarden
  het bewijs van de transactie, met inbegrip van de aankooporder en de factuur,
  bewaren.
  De Verkoper garandeert zijn Klant de bescherming van zijn persoonlijke gegevens in
  overeenstemming met het Privacybeleid dat beschikbaar is op het Platform.
  11. Overmacht
  Indien de Verkoper geheel of gedeeltelijk verhinderd is de bestelling uit te voeren
  door een onvoorziene omstandigheid buiten zijn wil, is er sprake van overmacht.
  In geval van overmacht heeft de Verkoper het recht om de uitvoering van de
  bestelling geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht. De
  Verkoper zal de Klant hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen.
  Indien de overmacht langer dan 90 dagen zonder onderbreking voortduurt, heeft elk
  van de partijen het recht om het contract eenzijdig op te zeggen, per aangetekende
  brief aan de andere partij. De reeds door de Verkoper verrichte diensten zullen
  niettemin naar evenredigheid aan de Klant worden gefactureerd.
  12. Onafhankelijkheid van de bepalingen
  Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden onwettig of
 • 12/12
  nietig worden verklaard, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.
  De onwettigheid of de gehele of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van
  deze Algemene Verkoopvoorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid en de
  toepassing van de andere bepalingen.
  De Verkoper behoudt zich het recht voor om de onwettige of ongeldige bepaling te
  vervangen door een andere geldige bepaling met gelijk doel.
  13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
  Deze Algemene Verkoopvoorwaarden worden beheerst door het Belgische recht.
  In geval van geschil en bij gebrek aan een minnelijke oplossing ervan zal het geschil
  worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de
  maatschappelijke zetel van de Verkoper.